Få Nerd Stuff direkte i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Sumoshop og resten af e-commerce verdenen

Få Nerd Stuff direkte i din indbakke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i hvad der sker i Sumoshop og resten af e-commerce verdenen

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Sumotech P/S
Gunnar Clausens Vej 28
8260 Viby J
CVR: DK-36470925

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer fra Sumotech P/S, herefter (Leverandøren), som foretages af Kunden.

Aftale indgåelse

Endelig bindende aftale foreligger, når Leverandøren via [e-mail] har bekræftet Kundens bestilling, og denne er nået frem til Kundens e-mail server.

Leveringstid

Tidspunktet for levering af produktet vil særskilt være aftalt. Leverandøren er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes force majeure og andre lignende forhold, der unddrager sig Leverandørens kontrol, hvad enten disse hindringer indtræder hos Leverandøren, Leverandørens underleverandører eller andre med hvem Leverandøren ligestilles. I tilfælde, hvor udskudt levering skyldes Kundens manglende levering af oplysninger, data eller andet dokumentationsmateriale, foreligger der ikke forsinkelse.

Priser, betaling og levering

Alle opgivne priser er eksklusiv moms og er angivet i DKK. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er aftalt. Købesummen forfalder til betaling ved levering, og sidste rettidige betalingsdag er 14 dage efter levering har fundet sted. Ved forsinket betaling påløber der et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker. Leverandøren udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet overgives til inkasso. Der påløber morarenter svarende til rentelovens sats, indtil betaling sker. Ved manglende rettidig betaling er Leverandøren berettiget til uden yderligere varsel at ophæve aftalen og nægte fortsat levering, herunder afbryde forbindelse til servere som stilles til rådighed for Kunden.

Ejendomsforbehold

Leverandøren bevarer den fulde ejendomsret til det solgte indtil købesummen med tillæg af renter og inkassoomkostninger er betalt. Reklamation Kunden er ved levering forpligtet til at sikre sig at det leverede er som aftalt. Eventuelle fejl eller mangler ved det leverede skal påberåbes senest 7 dage efter at disse er konstateret eller burde have været konstateret. Ved for sen reklamation har Kunden ingen ret til vederlagsfri afhjælpning eller krav i øvrigt.

Reklamation eller returnering af varer, som er behæftet med fejl og mangler kan ske pr. e-mail, pr. almindelig post eller ved henvendelse på Leverandørens forretningsadresse og skal ledsages af en beskrivelse af, hvori fejlen eller manglen består.

Såfremt varen måtte vise sig at være behæftet med fejl eller mangler er Leverandøren berettiget til efter eget valg af foretage omlevering eller afhjælpe sådanne fejl og mangler indenfor rimelig tid.

Viser det sig, at den manglende funktionsdygtighed skyldes Kundens forhold, herunder forkert installation eller brug heraf, kan Leverandøren kræve, at Kunden betaler for alle udgifter forbundet med udbedringen i henhold til Leverandørens gældende satser herfor.

Ansvar

Leverandøren indestår for at den bestilte ydelse vil blive udført på professionel og faglig forsvarlig måde, men giver ingen garanti for at den bestilte ydelse vil føre til bestemte resultat for Kunden.

Leverandøren hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses ikke for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, avancetab, tab af data eller software eller lignende. Leverandørens ansvar er for ethvert tab eller skade beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som Kunden har betalt for ydelsen fra Leverandøren.

Ved web-løsninger vil der være en indkøringsfase på 14 dage i hvilken Leverandøren foretager de nødvendige tilpasninger og ændringer. Leverandøren er ansvarsfri for ethvert tab som følge af de deraf følgende driftsstop i denne indkøringsfase.

Enhver brug af hjemmesiden er Kundens eget ansvar. Leverandøren har således intet ansvar for rigtigheden af informationer på hjemmesiden eller Kundens anvendelse af forretningskendetegn eller lignende som krænker andres rettigheder. Kunden er forpligtet til at friholde Leverandøren for ethvert krav som måtte blive rejst mod Leverandøren som følge af Kundens forhold.

Immaterielle rettigheder

Leverandøren bevarer alle ophavsrettigheder og andre rettigheder til leverede produkter, herunder retten til udviklede hjemmesider og de software værktøjer m.v., som måtte indgå i eller være anvendt til udviklingen heraf. Kunden erhverver alene en ikke-eksklusiv brugsret til leveret programmel. Leverandøren bevarer således alle rettigheder til programmelet, herunder kildekoden. Leverandøren er således berettiget til at gøre brug af sine rettigheder og hermed det leverede programmel, i forbindelse med salg til andre kunder.

Lovvalg og værneting

Alle tvister skal afgøres efter dansk ret ved retten i Aarhus, uanset om sagen anlægges af Leverandøren eller Kunden.